1.21 مگابایت 02 مرداد 1397 26682000
استرالیا
1.65 مگابایت 26 بهمن 1396 30002400
تایپه، تایوان
2.4 مگابایت 27 اسفند 1396 30002400
توکیو
1.06 مگابایت 22 بهمن 1396 20482048
شهر
0.67 مگابایت 24 تیر 1396 18002880
نیویورک
1.29 مگابایت 02 مرداد 1397 26682000
استرالیا
1.88 مگابایت 26 بهمن 1396 30002000
هنگ کنگ
1.39 مگابایت 22 بهمن 1396 30002000
شیکاگو
4.94 مگابایت 27 شهریور 1396 21603840
پل و رودخانه
0.92 مگابایت 13 تیر 1396 18002880
تاج محل
1.85 مگابایت 02 مرداد 1397 20003000
ژاپن
1.28 مگابایت 02 مرداد 1397 27292000
نیویورک
...in progress