0.11 مگابایت 12 بهمن 1396 33771899
کوهستان مینیمالی
0.21 مگابایت 03 اردیبهشت 1397 10801920
گیمِر مینیمالی
1.35 مگابایت 03 اردیبهشت 1397 16883000
جنگل مینیمالی
0.78 مگابایت 15 بهمن 1396 10801920
دَفت پانک 
0.48 مگابایت 18 تیر 1396 14402560
ابستِرَکت
0.63 مگابایت 19 مرداد 1396 16873000
جنگل مینیمالی
0.02 مگابایت 30 تیر 1396 18002880
طلوع مینیمالی
0.06 مگابایت 24 شهریور 1396 16002560
قایق کاغذی
VIP
0.27 مگابایت 24 تیر 1396 18002880
کوهستان مینیمالی
0.52 مگابایت 15 تیر 1396 10801920
زمستان مینیمالی
VIP
0.25 مگابایت 13 تیر 1396 10801920
کوهستان مینیمالی
0.66 مگابایت 03 اردیبهشت 1397 16883000
دریاچه مینیمالی
...in progress