0.17 مگابایت 12 بهمن 1396 20482048
iOS 8
0.2 مگابایت 27 اسفند 1396 20482048
iOS 9
1.4 مگابایت 25 شهریور 1396 30002000
والپیپر ایفون x شماره ۴
1.8 مگابایت 25 شهریور 1396 30002000
والپیپر ایفون x شماره ۱
2.82 مگابایت 25 شهریور 1396 30002000
والپیپر ایفون x شماره ۵
0.81 مگابایت 20 شهریور 1396 25602560
Note 8
0.46 مگابایت 23 مرداد 1396 16002560
Note 8
0.53 مگابایت 27 اسفند 1396 20482048
iOS 9
1.74 مگابایت 12 بهمن 1396 20482048
iOS 11
3.22 مگابایت 24 شهریور 1396 25242524
iPhone 8
5.91 مگابایت 25 شهریور 1396 30002000
والپیپر ایفون x شماره ۳
1.54 مگابایت 25 شهریور 1396 30002000
والپیپر ایفون x شماره ۲
...in progress